Πρόσληψη 900 ατόμων για το πρόγραμμα δακοκτονίας 2016

Τον αριθμό των προσλήψεων που θα απαιτηθεί για το πρόγραμμα δακοκτονίας για το 2016 καθορίζουν με κοινή τους απόφαση τα υπουργεία Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Απαιτείται άμεση έγκριση πρόσληψης του προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος προκειμένου να  αποφευχθεί η καταστροφή της ελαιοπαραγωγής της χώρας που θα πλήξει το ήδη μειωμένο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών.

Δείτε την απόφαση αναλυτικά:

“Προσδιορισμός εποχιακών αναγκών και καθορισμός αριθμού προσωπικού, µε σχέση εργα
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη κάλυψη του προγράμματος  ∆ακοκτονίας έτους 2014, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αποφασίζουμε

1. Ορίζουµε ότι οι κατωτέρω περιγραφόµενες ανάγκες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι εποχικές κατά την έννοια του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει Πρόγραµµα δακοκτονίας : Αλλαγή των παγίδων, πορεία του δακοπληθυσµού, εφαρµογή των ψε
ασµών. Επιπλέον, επεξεργασία των στοιχείων του δακοπληθυσµού, της δακοπροσβολής των ψεκασµών, των επιπτώσεων των ψεκασµών στο οικοσύστηµα. Παραλαβή, διαχείριση, αποστολή των υλικών δακοκτονίας στις Περιφερειακές Ενότητες – ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Ελαιοκοµικών Νοµών και λογιστική παρακολούθηση αυτών, καταγραφή των υλικών και διανοµή των υλικών στα ψεκαστικά συνεργεία.

2. Καθορίζουµε, για το έτος 2014, τον αριθµό κατά κατηγορία εκπαίδευσης του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απ
αιτείται για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, ως ακολούθως:

Τομέας Φυτικής παραγωγής – Πρόγραμμα δακοκτονίας

150 Π. Ε. εν ελλείψει Τ.Ε. Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας Γεωπόνοι εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπονία -5,5 µήνες

302 Υ. Ε. Εργατοτεχνίτες (1,38 µήνες – Έως 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών

448 Υ. Ε. Εργατοτεχνίτες – 2,43 µήνες (Έως 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών)

ΣΥΝΟΛΟ: 900 ΘΕΣΕΙΣ”

googletag.cmd.push(function(){googletag.display(‘ad_pos_autod_home_336x280_main_1’);});

Αφήστε μια απάντηση