ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2, ΠΑΡ.1 ΤΗΣ Π.Υ.Σ. 33/2006 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 596/11-3-2014
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.3259/30-1-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ‘Η ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 86/21-1-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΙ Υ.Ε. ΤΟΥ Ν.2643/1998 ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3253/20-12-2013
ΠΡΑΞΗ 35 ΤΗΣ 18-12-2013
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 33/2006 Π.Υ.Σ. «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ».»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 280/19-12-2013
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.22090/30-5-2013
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.21974/30-5-2013
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.8920/6-3-2013
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΑΥΤΩΝ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.6315/15-2-2013
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4038/2012.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22-1-2013
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (40η ΠΡΑΞΗ της 31-12-2012)
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 33/2006 Π.Υ.Σ. «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ».»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 255/31-12-2012
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.2811/12-7-2012
ΝΟΜΟΣ 4071/2012 (ΑΡΘΡΟ 12-ΠΑΡ.2, 10, 14 ΚΑΙ 22)

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 85/11-4-2012
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣ
ΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΛΟΓΩ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ.»
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:οικ.21762/30-5-2012
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».»
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.21227/28-5-2012
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Τ.Α.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.1586/13-1-2012
ΝΟΜΟΣ 4002/2011 (ΑΡΘΡΟ 68-ΠΑΡ.1)
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 180/22-8-2011
«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 323/1-3-2011
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.80/3-1-2011
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (37) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.68829/2-12-2010
ΝΟΜΟΣ 3878/2010 (ΑΡΘΡΟ 12)
«Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 161/20-9-2010
«Έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους συλλόγους-μέλη της για το άρθρο 47, παρ.18 του Ν.3848/2010 που προβλέπει οτι και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού υπάγονται στον περιοριμό των προσλήψεων του Ν.3833/2010.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:563/26-5-2010
ΝΟΜΟΣ 3848/2010 (ΑΡΘΡΟ 47-ΠΑΡ.18)
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 71/19-5-2010

«Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαίρεση προσωπικού Ορισμένου Χρόνου απο τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.20989/21-4-2010

«Εξαίρεση προσωπικού Ορισμένου Χρόνου απο τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 353/30-3-2010
ΝΟΜΟΣ
3812/2009
" Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες
διατάξεις."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 234/28-12-2009
ΝΟΜΟΣ
3613/2007 (ΑΡΘΡΟ 11-ΠΑΡ.3)
" Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. "
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 263/23-11-2007
ΝΟΜΟΣ
3613/2007 (ΑΡΘΡΟ 27-ΠΑΡ.2)
" Ρυθμίσεις Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. "
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 263/23-11-2007
ΝΟΜΟΣ
3491/2006 (ΑΡΘΡΑ 10,11 ΚΑΙ 16)
"Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 207/2-10-2006
"Καθορισμός
διαδικασίας διενέργειας της συνέντευξης."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1136/17-8-2005
ΝΟΜΟΣ
3345/2005 (ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΑΡ.4)
"Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών
θεμάτων."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 138/16-6-2005
ΝΟΜΟΣ
3320/2005 (ΑΡΘΡΑ 1, 2, 3, 4 ΚΑΙ 32)
"Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών
Προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και για τους Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 48/23-2-2005
ΝΟΜΟΣ
3274/2004 (ΑΡΘΡΟ 22 – ΠΑΡ. 4)
"Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθμού."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 195/19-10-2004
ΝΟΜΟΣ
3274/2004 (ΑΡΘΡΟ 30 – ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3)
"Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθμού."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 195/19-10-2004
ΝΟΜΟΣ
3146/2003 (ΑΡΘΡΟ 6-ΠΑΡ.5)

"Οργάνωση
και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις."

Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 125/
23-5-2003
ΝΟΜΟΣ
2190/1994

"Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης."

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 28/3-3-1994

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.