Μενού Κλείσιμο

Δικαιώματα μελών

Τα  μέλη του Σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό μεταξύ άλλων δικαιούνται να  συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις εκφράζοντας ελεύθερα και  ανεμπόδιστα τις απόψεις τους,να ασκούν έλεγχο στη Διοίκηση του Σωματείου και να αξιώνουν  την εφαρμογή  τωναποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου, και ως αντιπρόσωποι για τηνΟμοσπονδία ( ΠΟΠ- ΟΤΑ ) πλην των εργαζομένων με συμβάσεις από τις Γενικές Συνελεύσεις.
Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση του Σωματείου για τη διασφάλιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων καθώς επίσης και τη νομική προστασία τους.

Να προκαλούν τη σύγκλιση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στις επιτροπές που προβλέπονται από το Καταστατικό.