ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


ΝΟΜΟΣ 4275/2014
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007)-ΕΠΙΛΟ
ΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 149/15-7-2014
 

ΝΟΜΟΣ 3528/2007
«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
ΑΘΗΝΑ-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
 

«ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 146Β ΤΟΥ Ν.3528/2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΥ Ν.4057/2012.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1/οικ.13718/18-6-2012
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874/3-5-2012
ΝΟΜΟΣ 4057/2012

«ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 54/14-3-2012
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37-ΠΑΡ. 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ Ν.3986/2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ.15718/5-8-2011
ΝΟΜΟΣ 3986/2011 (ΑΡΘΡΟ 37-ΠΑΡ. 4 ΚΑΙ 5)

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 152/1-7-2011
"Έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
για τη χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού
με παρένθετη μητέρα."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.53α/1667/οικ.31514/22-12-2009
"Έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μετάταξη-μεταφορά του προσωπικού
βάσει του άρθρου 9, παρ.22 του Ν.2266/1994 σε παραμεθόριες περιοχές."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β10/333/οικ.29269/31-10-2008
"
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την χορήγηση των αδειών σύμφωνα
με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008
"Εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει διευκρινήσεις για τη χορήγηση
της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα στο προσωπικό
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β18.22/οικ.13715/23-5-2008
"Εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει διευκρινήσεις για την προσαύξηση
της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.51/581/οικ.9129/31-3-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ:ΑΡΙΘΜ.ΔΙΔΑΔ/φ.51/578/οικ.6378/4-3-2008
"Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν
σε παραμεθόριες περιοχές."

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 475/18-3-2008
"Εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει διευκρινήσεις για τον καθορισμό
των υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1395/οικ.6647/11-3-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΡΙΘΜ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008
" Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής
εκπαίδευσης."

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 315/27-2-2008
"Εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα επιλογής των Προισταμένων
Οργανικών Μονάδων σύμφωνα με το Ν.3528/2007."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.16/959/οικ.34623/21-12-2007

"
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
για την χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση
της σχολικής προόδου των τέκνων τους ."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684/10-9-2007

"
Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει διευκρινήσεις για την
άδεια ανατροφής τέκνου ."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1251/15842/3-9-2007
ΥΠΟYΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ:ΑΡΙΘΜ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/ΟΙΚ.20561/9-8-2007
" Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση
της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους."

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1613/17-8-2007
"
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
για την εφαρμογή του άρθρου 71, παρ.1 και του άρθρου 72 του Υπαλληλικού
Κώδικα."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/oικ.19935/27-7-2007
"
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για το προβάδισμα των κατηγοριών
για την κατάληψη θέσεων Προισταμένων ."

Αρ.Πρωτ.:
ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/18-6-2007
"Εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που
δίνει διευκρινήσεις για την χορήγηση των αδειών στους Δημοσίους Υπαλλήλους
βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007


"Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης για τις αιτήσεις μετατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 69 και 70 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.48/32/οικ.11248/4-5-2007


"Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης που δίνει διευκρινήσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές
βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.48/31/οικ.9253/12-4-2007


"Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης που δίνει διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή
του νέου Υπαλληλικού Κώδικα και ειδικότερα στην κατάταξη υπαλλήλων
βάσει των μεταβατικών διατάξεων -μονιμοποίηση."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.31.11/652/οικ.7756/26-3-2007


"Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης για τον προγραμματισμό χορήγησης των αδειών κατά
την θερινή περίοδο."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.51/531/οικ.6549/13-3-2007


"Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης για το νέο Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3528/2007)."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/οικ.4084/15-2-2007


ΝΟΜΟΣ 3528/2007
"Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ."

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 26/9-2-2007

ΝΟΜΟΣ
3146/2003 (ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΑΡ.7)
"Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών
και άλλες διατάξεις."

Φ.Ε.Κ.
– ΤΕΥΧΟΣ Α’-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 125/23-5-2003


ΝΟΜΟΣ 2683/1999
"Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις."

Φ.Ε.Κ.
– ΤΕΥΧΟΣ Α’-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19/9-2-1999

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.